Com federar-se

- Presencialment: personar-se en les oficines de la Federació de Pilota Valenciana, i complimentar la sol·licitud de llicència. Se li requerirà el DNI i un número de compte bancari, o bé, pagament al comptat, o justificant d’ingrés bancari.

- Per fax: sol·licitar a la Federació de Pilota Valenciana per telèfon la sol·licitud de llicència. La F.P.V. li remetrà la mateixa, deurà complimentar-la i remetre-la de nou per fax al núm. 96.373.02.15

- On-line: complimentar el formulari d'alta, imprimir-lo i enviar-lo signat per correu electrònic o per fax. a la Federació de Pilota Valenciana, núm. 96. 373.02.15

Molt important: les llicències tramitades després del 31 de març, tenen una penalització per banda de la Mutualidad General Deportiva, la qual cosa implica que els federats en posterioritat a esta data tindran menys cobertura a l’hora de proves mèdiques específiques ( p.e. cas de resonàncies, operacions …)

* No s'acceptarà cap sol·licitud de llicència en la qual no conste la firma del sol·licitant.

* La F.P.V. li farà arribar per correu postal al domicili indicat en la seua sol·licitud de llicència, la seua targeta federativa on constarà el seu nom, número de llicència i categoria a la que pertany.

* Així mateix li serà carregat en el seu compte bancari l'import de la llicència federativa corresponent a l'any vigent.

* La targeta federativa i el rebut anual del seu banc són els documents que li identificaran i acreditaran com federat. Els esmentats documents hauran de ser mostrats sempre que el club o equip s'ho sol·licite.

Descarregues