Llicència

La llicència és obligatòria per practicar la pilota valenciana, segons les normes del Consell Superior d'Esports i la legislació actualment en vigor. L'assegurança de la llicència cobreix els accidents que es produeixin durant la pràctica del joc de pilota en un carrer o trinquet degudament homologat. En cas de jugadors professionals o tecnics, també cobreix la responsabilitat civil.

Validesa de la llicència

La validesa de la llicència federativa es correspon amb l'any natural, és a dir, de gener a desembre de cada any. Per això, quan un federat causa alta la validesa de la seua llicència queda establerta des d'aquella data fins el 31 de Desembre del mateix any, sent el seu preu únic i no fraccionable.

Import

Els preus de les llicències i inscripcions es recullen en el quadre següent:

(* Per a ampliar una llicència de jugador + tècnic (jutge, monitor o trinqueter) cal pagar 25 euros addicionals).